Integritetspolicy

Lundqvists Revisionsbyrå AB följer de lagar och övriga regler som gäller behandling av personuppgifter i dess verksamhet.

Personuppgifter och ”behandling av” personuppgifter

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande fysisk person. Det innebär att vitt skilda uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, personlig information i meddelande, frågeställningar, e-posttrafik utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej.

Vilka personuppgifter som samlas in och när de raderas.

När du besöker/använder våra digitala kanaler eller dess tjänster eller kommunicerar med oss i våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som exempelvis namn, adress, postadress, e-postadress, telefonnummer, identifikationsuppgifter.

Vi kan vidare samla in data om de enheter du använder för att få tillgång till våra digitala kanaler. Som exempel på sådana uppgifter kan nämnas IP-adress, typ av webbläsare och cookieinformation.

När du tar kontakt med oss via kundservicefunktioner i våra digitala kanaler, till exempel via vår hemsidas kontaktformulär, kommer dina kontaktuppgifter samt ärendeinformation att behandlas av oss.

Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier kan komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på sociala medier.

Vi använder oss av så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vi använder oss av cookies finns i vår cookiepolicy.

Personuppgifterna kommer att behandlas av oss så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen och för att fullgöra de skyldigheter som åligger oss enligt lag.

Ändamål för behandling av personuppgifter

De personuppgifter om dig som samlas in kommer att användas för följande ändamål:

1. För att vi ska kunna tillhandahålla de produkter och tjänster du beställt och administrera vårt avtal med dig.

2. För att vi ska kunna kommunicera med dig vid kontakt via kundservice, e-mailformulär och i våra konton i sociala medier.

3. För att administrera eventuella marknadsföringsaktiviteter.

4. För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post och e-post.

5. För att behandla din betalning eller förhindra eller upptäcka bedrägerier.

6. För att ta fram statistik över användningen av våra digitala kanaler och dess tjänster.

7. För att underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de tillhandahålls på.

Laglig grund och berättigade intressen för personuppgiftsbehandlingen

Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig eller svara på din begäran om kundservice och då vi har ett annat legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.

Information om våra kunder och samarbetspartners behandlas konfidentiellt. Adressinformation i vårt register för brevutdelning behandlas konfidentiellt i lösenordskyddat format.

Begränsningar i utlämnande av personuppgifter

Vi kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för vår räkning, exempelvis för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

Rätt till information och rätt att inge klagomål

Du har rätt att, i enlighet med vad som följer av tillämplig personuppgiftslagstiftning, när som helst begära att få tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig, att få felaktiga personuppgifter rättade, att vi ska sluta behandla samt radera dina personuppgifter, att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, att utöva din rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av personuppgifterna.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är Lundqvists Revisionsbyrå AB. Om du har frågor rörande hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@lundqvist-rev.se

Kontakta oss

FAR - Logotype